Menu

Rojochytová vůně - gel

298 s DPH / ks 248 Kč bez DPH / ks

Rojochytová vůně ve formě gelu.

Obj. číslo:
rvg

Rojochytová vůně - gel

Rojochytová vůně ve formě gelu.

Gel obsahuje feromony včelí matky a díky tomu láká včelí roj k usazení na místo aplikace.

Návod na použití: 

  • Gel naneste na vletový otvor (česno). Vůně vydrží cca 8 dní, včely jej cítí až na cca 2km.

Obsah: 30g

číslo ES: 290-018-7
Výstražné upozornění:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 Škodlivý pro vodní organizmy s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní upozornění:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku, nebo v dobře větraných prostorách
P301 + P310 Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (tel.:224 91 92 93/224 91 54 02) nebo lékaře
P302 + P352 Při styku s pokožkou: Umyjte velkým množstvím vody
P333 + P313 Podráždění kůže nebo vyrážky: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 
P410 + 412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 ° C / 122 ° F.
P591 Nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad.