Rojochytová vůně ve formě gelu. Gel obsahuje feromon včelí matky a láká včely k usazení v místě aplikace.

Návod k použití: Gel naneste na česno. Vůně vydrží cca 8 dní, včely ji cítí až na cca 2 km.

 

Obsah: 30 g

 

Číslo ES: 290-018-7

 

Výstražné upozornění:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P301 + P310 Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO

(Tel.:224 91 92 93/224 91 54 02) nebo lékaře.

P302 + P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

P333 + P313 Pokud podráždění kůže nebo vyrážky: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

P410 + 412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 ° C / 122 ° F.

P591 Nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

Rojochytová vůně - gel