Medovice je ...
sladká, lepkavá tekutina, kterou sbírají včely na jehličí, listech a větvičkách rostlin. Přinášejí ji do úlu a tvoří z ní med, který je znám široké veřejnosti pod názvem "lesní". Je to bohatý zdroj včelí snůšky a zcela právem lze tvrdit, že na výskytu medovice závisí úspěch včelaření v lesnatých oblastech naší země.
Medovice je však dosud nedokonale využita. Většina lesních porostů je prakticky mimo dolet včel, neboť člověk si už dříve přestěhoval včely ke svému obydlí, aby zajistil jejich ochranu a usnadnil si práci. V posledních letech se začal projevovat nedostatek včelí pastvy. Vlivem chemizace a mechanizace zemědělství, meliorací půd a zavedením nových agrotechnických postupů ubylo nektarodárných plevelů z polí. Tradiční způsoby chovu včel ve včelínech, ustupují novému, hospodárnějšímu způsobu využití zdrojů včelí snášky - kočovnému včelaření. Hlavní zásadou kočovného včelaření je plánovitý přesun včelstev a plynulé využití všech zdrojů snůšky. Při tom se považuje medovicový snášky většinou za poslední článek v ročním cyklu včelí pastvy, který zajišťuje rentabilitu včelařského provozu.
O medovici se mezi včelaři málo ví, protože dříve byla považována za nejistý zdroj snášky a o jejím původu kolovaly mezi včelaři různé nevědecké teorie.
Autor knihy, který pracoval jako vedoucí vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole u Libčice, shrnul stručně své zkušenosti a současné poznatky o hmyzu produkujícím medovici. Čtenář se v úvodu seznámí s problematikou výzkumu medovice. V hlavní části knihy jsou pak uvedeny základní poznatky o hmyzu produkujícím medovici a o různých faktorech ovlivňujících medovicový snůšku.
Jednotliví producenti medovice jsou popsáni přehledně podle živných dřevin, takže včelaři se mohou v knize snadno orientovat. Velmi cennou částí knihy jsou kapitoly o signalizaci medovicový snášky. Autor hodnotí předpoklady prognózy medovice. Nezapomněl ani zhodnotit medovicové medy po stránce chemické i mikroskopické, uvažuje nad medovicový otravami včel a hodnotí hospodářský význam medovice z hlediska včelařského iz hlediska lesnického. Pro včelaře je důležitý i návod pro praktické kočování do lesů, kde autor uvádí vše, co musí včelař vykonat, než začne vytáčet medovicový med na lesním stanovišti.
Kniha je vybavena originálními snímky producentů medovice, názornými kresbami a mnoha tabulkami. Je doplněna i registrem, který umožní rychlou orientaci, seznamem literatury a obzvlášť cenné jsou vysvětlivky, ve kterých autor seznamuje čtenáře s některými vědeckými výrazy a s životopisnými údaji citovaných autorů. Je určena včelařům, lesníkům a všem milovníkům přírody a bude jistě hledanou příručkou "kočovných" včelařů.
 

Kniha - Medovice a včely